This section helps uphold the time-honored practices and culture of a traditional karate dojo. 

  • Bowing

  • Folding your Gi the Japanese way

  • Dojo Kun

  • Cleaning the Dojo Floor

Japanese Bowing by Tofugu (click here)  dojokun.jpg

DOJO KUN [explanation by Sensei Richard Amos]    [one recording]

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomeru koto!   Seek perfection of character.

Hitotsu!  Makato no michi o mameru koto! Be faithful.

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto. Endeavor to excel.

Hitotsu! Reigi o omozuru koto! Respect others. 

Hitorsu! Kekki no yu o imashimuru koto! Refrain from violent behavior.


“Soji” — Dojo members cleaning the floor together.